Prinsenbal 2019

Prinsenbal 2019 zal dit jaar plaats vinden in le soleil, de zaal zal om 20:30 open gaan. Dit prinsenbal is in samenwerking met CS de Grensneus uit Putte en CS de Sanegeit uit Huijbergen

Vacature Garde

Na een wettelijke periode van 11 jaar heeft Garde Loojke III zijn helm, zwaard, toeter en pak, aan de wilgen gehangen. Hij is met Carnavalspensioen gegaan.

Derhalve is Stichting KS de Snoeken op zoek naar een Ordehandhaver, die de mooie functie van plaatselijke Garde wil en kan bekleden.

De Garde is in feite de Veldwachter van weleer. De Veldwachter was een persoon met aanzien, welke de wetsdienaar was van de Gemeente. Met zijn fiets bewaakte hij het gebied tot aan de grenzen van de gemeente en wist zo menig smokkelaar of kleine crimineel in de kraag te vatten. Hij was een graag geziene figuur onder de brave burgers, omdat hij voor de nodige veiligheid zorgde. Kinderen konden met een veilig gevoel naar school omdat de Garde altijd een oogje in het zeil hield.

De hedendaagse Garde zorgt tijdens de Carnaval ook voor de veiligheid van de kinderen, tijdens het zogenaamde “dweilen’ op de straten. Tevens zorgt de Garde ervoor dat het Prinselijke gevolg op tijd en veilig de bals kan bezoeken. Bij bezoeken aan de scholen is hij prominent aanwezig en altijd bereid om de kinderen een stukje veiligheid bij te brengen. De Garde zal tevens vooraan te vinden zijn tijdens de intocht en optocht, alwaar hij zorgt voor een mooie en veilige doorkomst.

Als je denkt dat je deze mooie, verantwoordelijke functie kan bekleden in een gloednieuw uniform, dan mag je dit kenbaar maken aan:

voorzitter@ksdesnoeken.nl / secretaris@ksdesnoeken.nl

Natuurlijk zullen wij de aangeleverde gegevens zeer vertrouwelijk behandelen en alleen met toestemming van betrokkenen gebruiken voor de administratie van de Stichting.

Overigens, zoals het een moderne Stichting betaamt, staan wij ook open voor aanmeldingen van vrouwelijke kandidaten.

Karnavalsstichting de Snoeken

Privacybeleid

Privacy beleid van Carnavalstichting KS de Snoeken

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Carnavalstichting “KS de Snoeken” (hierna te noemen KS de Snoeken), verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je een donatie doet aan KS de Snoeken of om een andere reden persoonsgegevens aan KS de Snoeken verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Bestuur van KS de Snoeken, secretariaat, bereikbaar via secretaris@ksdesnoeken.nl.

Functionaris donateurbeheer is de penningmeester, bereikbaar via penningmeester@ksdesnoeken.nl.

Kamer van Koophandelnummer KS de Snoeken:  KVKnr. 41102639

 

 1. Welke gegevens verwerkt KS de Snoeken en voor welk doel?

In het kader van het donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld social media accounts.

Doel verwerking:

Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap en/of eventuele opzegging daarvan. Ook voor de verstrekking van door jou opgevraagde informatie of het afhandelen van de door jou verkregen informatie.

Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail of appadres wordt tevens gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KS de Snoeken.

Afmelding voor deze mailings is ten alle tijden mogelijk!

Gegevens van natuurlijke personen zullen niet worden gedeeld met derden.

Voor publiceren van foto’s zal ten alle tijden toestemming worden gevraagd. Foto’ s zullen na verzoek door donateurs, worden verwijderd.

 1. Bewaartermijn:

KS de Snoeken verwerkt je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen:

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft KS de Snoeken passende, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en klachten:
 2. Via het secretariaat van KS de Snoeken kan je een verzoek indienen om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of verwijderen. KS de Snoeken zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst verzoek, hierover informatie verstrekken.
 3. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
 4. Klachten over de wijze waarop KS de Snoeken de persoonsgegevens verwerkt of de verzoeken behandelt, kunnen gedeponeerd worden bij de functionaris gegevensbescherming AVG.
 5. Eventuele andere vragen of opmerkingen omtrent dit privacy beleid kunnen worden gericht aan voorzitter@ksdesnoeken.nl

 

 1. Wijzigingen:

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

 

 

 

Bestuur KS de Snoeken.

Receptie 11 jaar garde Looike

Dit jaar stapt onze garde Looike voor de 11e keer in het pak. Ter ere hiervan geven wij een receptie.

Dit zal zijn op zondag 4 februari van 14:00 tot een uur of 17:00 in cafè Le Soleil. De eerdergenoemde datum (vrijdag 2 februari) gaat niet door i.v.m. persoonlijke redenen.