Privacybeleid

Privacy beleid van Carnavalstichting KS de Snoeken

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Carnavalstichting “KS de Snoeken” (hierna te noemen KS de Snoeken), verwerkt van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je een donatie doet aan KS de Snoeken of om een andere reden persoonsgegevens aan KS de Snoeken verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met de privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Bestuur van KS de Snoeken, secretariaat, bereikbaar via secretaris@ksdesnoeken.nl.

Functionaris donateurbeheer is de penningmeester, bereikbaar via penningmeester@ksdesnoeken.nl.

Kamer van Koophandelnummer KS de Snoeken:  KVKnr. 41102639

 

 1. Welke gegevens verwerkt KS de Snoeken en voor welk doel?

In het kader van het donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonskenmerken, zoals bijvoorbeeld social media accounts.

Doel verwerking:

Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het donateurschap en/of eventuele opzegging daarvan. Ook voor de verstrekking van door jou opgevraagde informatie of het afhandelen van de door jou verkregen informatie.

Je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail of appadres wordt tevens gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KS de Snoeken.

Afmelding voor deze mailings is ten alle tijden mogelijk!

Gegevens van natuurlijke personen zullen niet worden gedeeld met derden.

Voor publiceren van foto’s zal ten alle tijden toestemming worden gevraagd. Foto’ s zullen na verzoek door donateurs, worden verwijderd.

 1. Bewaartermijn:

KS de Snoeken verwerkt je persoonsgegevens gedurende de duur van je donateurschap tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

 1. Beveiligingsmaatregelen:

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft KS de Snoeken passende, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

 1. Inzagerecht, verwijdering en klachten:
 2. Via het secretariaat van KS de Snoeken kan je een verzoek indienen om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of verwijderen. KS de Snoeken zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst verzoek, hierover informatie verstrekken.
 3. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het secretariaat.
 4. Klachten over de wijze waarop KS de Snoeken de persoonsgegevens verwerkt of de verzoeken behandelt, kunnen gedeponeerd worden bij de functionaris gegevensbescherming AVG.
 5. Eventuele andere vragen of opmerkingen omtrent dit privacy beleid kunnen worden gericht aan voorzitter@ksdesnoeken.nl

 

 1. Wijzigingen:

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

 

 

 

Bestuur KS de Snoeken.

De Elluf Gebooje

Ten jirste:
Agge dees daoge wa aanders ruukt dan aanders dan motte ge maor wa ruuk gebruike zoda de wir fleurig en geurig meej oos op stap kunt.

Ten twidde:
Iedereen meej un gerust art de blommekes ees buite kunt zette, meej voorkeur in die geroeste bakke waant dan ziet ut er ier wir un bietje fleurig uit en ruukt ut lekker ier in Wjeeldrecht.

Ten darde:
Da ge ier goed mot oplette agge van kefee naor kefee dweilt, waant aanders val de nog in dun blommetuin van n’un lokale aonnéémer.  Die emme tog wir un gat gegraove waor in ze in de bollestreek jaloers op zen.

Ten vierde:
Kreg ut park ier achter ut Gemjeente uis konkurentie van ut Lucasplein waant Boer Aans de Waol wul tur een parkachtige verblijfplaots van maoke. Nouw mot Boer Martin Groffe maor un aander plek zoeke vur zun eevenemente.  Misschient da we op ut grasveldje van Jan Prop in dun Onderstal kunne fjeeste.

Ten vefde:
Ge meugt ier gerust kleur bekenne , mar ge mot wel zurrege dagge ginne blauwtje lopt waant aanders stao de dur gekleurd op.

Ten zesde:
Nouw tur dur de vergrijzing ginne ulp genog mir is bij ut stemme ier in de Gemjeente, ze dur vur wulle betaole. Ze motte mar jins bai oos op de Remise komme kijke, allemaol vrijwilligers jong en oud en die waarke vur niks. Daor kunne ze nog wa van ljeere.

Ten zeuvende:
Wok ut ZuidWest colléége jins mot komme kijke waant die zien oos nie gèère as stageplek. Das jammer. Waor ziede nouw nog meer kleure dan baj oos.
Wij doen nie aon onderscheid, ginne politiek en ge leert nog jins wa.
Jao, karnaval geeft kleur aon saomenwaarking.

Ten agste:
Ut tis ier verbooje om oe eige groen en geel te ergere, dieje kleure motte gewoon draoge. Iederjeen mag tog zien dagge uit Wjeeldrecht komt.

Ten negende:
De Dorpsplatform ier in Woogerije ut er mar moeilijk mee et, ze wulle gèère meejwaarke aon oplossinge en ideejkes maor dur kom niemand  opdaoge of elpe. Ge zou tur un kleur van krijge.

Ten tiende:
Da op dun ellufde van dun ellufde “groen” licht wor gegeve dur de Gemjeente  vur verlichte fietspaaje. Kek das nog is meejdenke op oos motto. Sjapoo.

Ten ellufde:
Agge ier karnaval komt viere en ge ut miraokels goed naor oewe zin et gehad da gerust in geure en kleure meugt deur vertelle waant karnaval zoals we da ier viere kenne ze nerges.